Siti Mariah Mahmud. (2022). Konvensyen Dialog Antara Agama Selangor 2022. ICR Journal, 13(2), 155–162. https://doi.org/10.52282/icr.v13i2.949