Siti Mariah Mahmud. 2022. “Konvensyen Dialog Antara Agama Selangor 2022”. ICR Journal 13 (2):155-62. https://doi.org/10.52282/icr.v13i2.949.