Siti Mariah Mahmud (2022) “Konvensyen Dialog Antara Agama Selangor 2022”, ICR Journal, 13(2), pp. 155–162. doi: 10.52282/icr.v13i2.949.